Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy / Надання номеру PESEL для громадян України

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
PESEL, dane kontaktowe

Podstawowe informacje

  1. Obywatel Ukrainy lub członek jego najbliższej rodziny może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.
  3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnej ubiegającej się o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.
  4. Do wniosku dołącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy - zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby.
  5. Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie aktualnego dokumentu podróży.
  6. W przypadku zmiany nazwiska, imienia (imion), płci, obywatelstwa, danych dotyczących dokumentu podróży, obywatel Ukrainy jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zmiany tych danych w dowolnym organie gminy.

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany - usługa dla obywateli Ukrainy na stronie gov.pl


Kogo dotyczy

Osoby fizyczne posiadające obywatelstwo ukraińskie, członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy oraz małżonka obywatela Ukrainy.


Czas realizacji

Niezwłocznie po złożeniu wniosku.


Opłaty

Brak.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Białystok ul. Branickiego 3/5, parter - sala obsługi interesantów nr 19
Należy pobrać bilet „H” z biletomatu znajdującego się obok portierni.


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie.


Przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie nadania numeru PESEL


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 t. j. z późn. zm.)

 

 

Powrót na początek strony