Nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

Decyzję o nadaniu cechy identyfikacyjnej wydaje organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela.


Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Do wniosku o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu należy dołączyć:
  • Dokumenty potwierdzające, że pojazd, któremu ma być nadana cecha identyfikacyjna, spełnia jeden z wymogów określonych w art. 66a ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj.:
   • Oświadczenie, że pojazd jest pojazdem zbudowanym przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej w przypadku pojazdu, którego markę określa się jako "SAM",
   • Dowód własności ramy lub podwozia w przypadku pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
   • Dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
   • Dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
   • Prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
   • Opinię rzeczoznawcy samochodowego (wpisanego na listę przez ministra właściwego do spraw transportu), w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy,
   • Opinię rzeczoznawcy samochodowego (wpisanego na listę przez ministra właściwego do spraw transportu), w przypadku pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona;
  • Dowód rejestracyjny;
  • Dowód osobisty –do wglądu;
  • W przypadku firm dodatkowo KRS;
  • Aktualne ubezpieczenie OC;
  • Dowód uiszczenia opłaty;
  • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Czas realizacji

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu
  Kwota: 10 zł
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
III piętro, pokój 320


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 236, poz. 1401) 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony