Dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Edukacji
Kategoria usług
Edukacja

Podstawowe informacje

 1. Zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:
  • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
  • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
   • 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
   • 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży, o których mowa powyżej oraz rodzica na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Na terenie miasta Białystok dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta oraz spełniających wyżej wymienione warunki wynikające z ustawy Prawo oświatowe, do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i ośrodków - zwanych dalej szkołami - odbywa się w następujący sposób:
  • dowożenie indywidualne. Zwrot kosztów dowożenia następuje na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły – zgodnie z zapisami § 5 zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 88/20 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób /podmiotów/ sprawujących pieczę zastępczą;
  • dowożenie zbiorowe organizowane przez Miasto Białystok - bezpłatne przejazdy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół w systemie mikrobusowym na terenie Miasta Białystok. Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych, po wyrażeniu zgody przez Departament Edukacji, organizowany jest przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej – Referat Przewozu Osób Niepełnosprawnych;
  • dowożenie zbiorowe organizowane przez miasto Białystok – bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską. Bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską - Uchwała nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5074). Informacje dostępne na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej www.komunikacja.bialystok.pl zakładka Przepisy i regulaminy - Obwieszczenie o przysługujących ulgach w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku.

Wymagane dokumenty

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku o zorganizowanie bezpłatnych przejazdów realizowanych w systemie mikrobusowym na dany rok szkolny. Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • zaświadczenie o realizacji nauki (z podaniem poziomu edukacji) wydane przez szkołę, do której uczeń ma być dowożony.

Czas realizacji

Ze względów organizacyjnych, wnioski na dany rok szkolny (wraz z załączonymi dokumentami) powinny wpłynąć do Departamentu Edukacji do dnia 20 lipca. Podania złożone po tym terminie lub w czasie trwania roku szkolnego rozpatrywane będą w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Edukacji
Referat Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edukacji (EDU-IX)
ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Podstawa prawna

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony