Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego w związku z kontynuowaniem działalności gospodarczej lub rolniczej

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Spraw Społecznych
Kategoria usług
Sprawy społeczne

Kogo dotyczy

 1. Osoba niepełnosprawna, może ubiegać się o dofinansowanie kredytu bankowego (np. inwestycyjnego lub obrotowego), zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej, jeżeli:
  • prowadzi działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową) albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne;
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • nie korzystała z pożyczki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo pożyczka została spłacona lub umorzona;
  • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel;
  • otrzymała kredyt bankowy na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego;
  • Nie posiada zaległości w zobowiązaniach wymagalnych wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności, przysługującego w danym roku, po dniu zawarcia umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku a osobą niepełnosprawną do końca roku kalendarzowego.
 3. Dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat zarówno kapitału, jak i odsetek.
 4. Dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego udziela Prezydent Miasta Białegostoku na wniosek osoby niepełnosprawnej.
 5. Prezydent Miasta Białegostoku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z osobą niepełnosprawną umowę ustalającą szczegółowe warunki dofinansowania do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego.
 6. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami (plik do pobrania poniżej).


Czas realizacji

30 dni od daty złożenia kompletnego Wniosku wraz z załącznikami.


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Spraw Społecznych
Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: