Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Urbanistyki i Architektury
Kategoria usług
Sprawy budowlane

Podstawowe informacje

 1. Przed wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę organ sprawdza:
  • zgodność zamiennego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz zamiennego projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  • kompletność zamiennego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz zamiennego projektu architektoniczno-budowlanego w tym dołączenie: wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego, oraz oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10 Prawa budowlanego;
  • posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
 2. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 3. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę składa się w:
     • postaci papierowej albo
     • formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb_wyd_dec_zmiana_pozw
 4. https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#p_gunb_epb_5_oswiadczenie

Kogo dotyczy

Inwestor


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) - zmiana pozwolenia na budowę.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (od 1 lipca 2021 r. obowiązuje wzór formularza PB-5).
 3. Informacje uzupełniające do wniosku (PB-4).
 4. Cztery egzemplarze projektu budowlanego lub trzy egzemplarze zamiennego projektu zagospodarowania terenu lub/i trzy projektu zamiennego architektoniczno-budowlanego (w zależności od rodzaju zatwierdzonego projektu pierwotnego)
 5. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za zmianę pozwolenia na budowę
  • za zmianę pozwolenia w przypadku, gdy zwiększa sie powierzchnia (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego) - 1 zł za m2 powierzchni użytkowej
  • za zmianę pozwolenia, gdy powierzchnia się nie zwiększa - 10 zł
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
 3. Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki i Architektury
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji (musi być wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia).
 2. Przesłanie odwołania wraz z aktami sprawy do Wojewody Podlaskiego.
 3. Utrzymanie decyzji w mocy, uchylenie w całości lub części.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 j. t. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: