Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Urbanistyki i Architektury
Kategoria usług
Sprawy budowlane

Podstawowe informacje

 1. Przepis art. 47 ust 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane stanowią, że jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
 2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1 organ na wniosek inwestora w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. – Art. 47 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.
 3. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości składa się w

Kogo dotyczy

Inwestor


Wymagane dokumenty

Wniosek (PB-14)


Czas realizacji

14 dni


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego budynku, lokalu
  Kwota: 10 zł (decyzje na podstawie KPA poz. 53 tabela w ustawie o opłacie skarbowej)
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki i Architektury
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

1. Odwołanie od decyzji (musi być wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia)
2. Przesłanie odwołania do Wojewody Podlaskiego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony