Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie tego okresu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

 1. Samochód ciężarowy i przyczepa o masie całkowitej od 3,5 ton, ciągnik samochodowy, samochód specjalny, autobus może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
  Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
 2. Wycofaniu czasowemu, podlegają zarejestrowane:
  • samochody ciężarowe i przyczepy o masie całkowitej od 3,5 ton;
  • ciągniki samochodowe;
  • pojazdy specjalne;
  • autobusy;
  • samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji
   1. w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
   2. w przypadku wystąpienia szkody istotnej
 3. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu (Prezydent Miasta w miastach na prawach powiatu).

Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu lub podmiotu, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.


Wymagane dokumenty

 1. Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu należy dołączyć:
  • Dowód rejestracyjny;
  • Tablice rejestracyjne;
  • W przypadku samochodu osobowego oświadczenie właściciela pojazdu, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 –ustawy Prawo o ruchu drogowym, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
  • Dowód osobisty – do wglądu;
  • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
  • W przypadku firm dodatkowo KRS;
  • Aktualne ubezpieczenie OC;
  • Dowód uiszczenia opłaty.
 2. Do wniosku o przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu należy dołączyć:
  • Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
  • Dowód uiszczenia opłaty.

Czas realizacji

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za czasowe wycofanie pojazdu nr VIN: ...
  1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu samochodu ciężarowego i przyczepy o masie całkowitej od 3,5 ton, ciągnika samochodowego, samochodu specjalnego, autobusu, z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80,00 zł.
   W przypadku wycofania ww. pojazdów z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
   • 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
   • 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
   • 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca
  2. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy wynosi 80,00 zł. W przypadku wycofania samochodu osobowego z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
   • 4 zł - od 4 do 12 miesiąca;
 2. Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 3. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
I piętro, sala 110


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285 poz. 2856 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony