Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Geodezji
Kategoria usług
Geodezja i kartografia

Podstawowe informacje

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest przeprowadzana na wniosek i koszt właściciela nieruchomości. Dokumentację niezbędną do aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonuje upoważniony przez Prezydenta Miasta Białegostoku (działającego jako starosta) klasyfikator. Opłaty związane z czynnościami klasyfikatora pokrywa wnioskodawca. Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zmiana klasy bonitacyjnej następuje na podstawie ostatecznej decyzji wydanej w oparciu o operat klasyfikacyjny.


Kogo dotyczy

 1. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.
 2. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez upoważnionego klasyfikatora przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 3. Dowód uiszczonej opłaty skarbowej

Czas realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej - według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po złożeniu przez klasyfikatora operatu z przeprowadzonej klasyfikacji.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: opłata skarbowa za wydanie decyzji o aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
  Kwota: 10 zł
 2. Tytuł płatności: opłata skarbowa za pełnomocnictwa
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na sali obsługi interesanta
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Geodezji
ul. Słonimska 2/2, 15-028 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony