Inne dokumenty planistyczne

Departament Urbanistyki i Architektury

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
dua@um.bialystok.pl


Obowiązujące plany i studium do wglądu oraz odbiór wypisów i wyrysów - w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

ul. dr I. Białówny 11, II piętro:

  • plany i studium do wglądu - inf. sekret.
    tel.: 869 6603, 869 6608,
  • odbiór zaświadczeń, wypisów i wyrysów - pok. 222
    tel.: 869 6614, 869 6659

Szczegółowe zapisy i rysunki planów można uzyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz na nowej platformie do prezentacji danych przestrzennych Aktów Planowania Przestrzennego (APP) - Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego. Dane prezentowane w repozytorium są zgodne z wytycznymi wprowadzonymi 31 października 2020r. do Rozdziału 5a, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W celu uzyskania dostępu do rysunku oraz tekstu aktu w obu serwisach mapowych należy wybrać narzędzie do identyfikacji (i), a następnie kliknąć w interesujący nas plan. Pojawi się tabela z opisem oraz łączem do jego zapisów i rysunku.

Powrót na początek strony