Plany miejscowe

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez Radę Miasta Białystok na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan składa się z tekstu uchwały rady miasta oraz załączników (w tym graficznego).

Plan miejscowy ustala przeznaczenie terenu oraz określenie, w jaki sposób i na jakich warunkach można ten teren zagospodarować. Celem uchwalenia planu jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego. Na jego podstawie są prowadzone procesy inwestycyjne – tj. budowa, przebudowa czy rozbudowa poszczególnych budynków, a także lokalizacja poszczególnych terenów, np. komunikacji czy zieleni urządzonej.  

W procedurze sporządzania planu jest zapewniona partycypacja społeczna i każdy ma prawo w tym procesie uczestniczyć.

Mapa Białegostoku
Mapa pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Szczegółowe zapisy i rysunki planów można uzyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego.

Dane prezentowane w repozytorium są zgodne z wytycznymi wprowadzonymi w dniu 31 października 2020 r. do Rozdziału 5a, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W celu uzyskania dostępu do rysunku oraz tekstu aktu w obu serwisach mapowych należy wybrać narzędzie do identyfikacji (i), a następnie kliknąć w interesujący nas plan. Pojawi się tabela z opisem oraz linkiem do jego zapisów i rysunku.

Granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów w opracowaniu oraz linie rozgraniczające są dostępne do pobrania w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego, w dowolnym wektorowym formacie (np. SHP, KML).

Informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz o studium są również dostępne jako usługi WMS i WFS:

Powyższych adresów można użyć w dowolnym oprogramowaniu typu GIS (np. QGis) lub w serwisach GIS on-line (np. geoportal.gov.pl).

Oryginały obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku przechowywane są w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Departament Urbanistyki i Architektury

dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
dua@um.bialystok.pl

Obowiązujące plany i studium do wglądu oraz odbiór wypisów i wyrysów - w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

dr I. Białówny 11, II piętro:

  • plany i studium do wglądu - inf. sekret.
    tel.: 869 6603, 869 6608,
  • odbiór zaświadczeń, wypisów i wyrysów - pok. 222
    tel.: 869 6614, 869 6659
Powrót na początek strony