Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), która nałożyła na Prezydenta Miasta obowiązek naliczenia i poboru opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Wg art. 298 i 269 ust.1 pkt 1 ww. ustawy opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a)       właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b)      posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c)       użytkownikami wieczystymi gruntów,

d)      posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczenia opłaty ustala art. 272 ust. 8 jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

Z opłaty zwolnione są (wg art. 269 ust.2, ust.3):

a)       jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,

b)      kościoły i inne związki wyznaniowe.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722) podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały, Prezydentowi Miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich link przekierowujący na stronę BIP Wód Polskich

Oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

W związku z powyższym, właściciele lub posiadacze nieruchomości o powierzchni > 3500 m2, zabudowanych (utwardzonych) więcej niż w 70% powinni złożyć wypełnione oświadczenie do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta lub w sekretariatach departamentów.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest P. Anna Panasewicz tel. 85 869 6656.

Powrót na początek strony