Umorzenie, rozłożenie na raty zaległości oraz przesunięcie terminu płatności stanowiących dochody Miasta Białegostoku oraz dochody Skarbu Państwa

 1. W Referacie Egzekucji Dochodów Budżetowych Departamentu Rachunkowości istnieje możliwość składania podań z prośbą o umorzenie w całości lub części zaległości, rozłożenia zaległości w całości lub części na raty lub odroczenia terminu zapłaty całości lub części zaległości z następujących tytułów:
  • opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, służebność drogi;
  • dzierżawy gruntu i budynków, czasowego zajęcia terenu;
  • przekształcenia prawa wieczystego użytkowanie gruntu w prawo własności;
  • opłaty adiacenckiej, renty planistycznej;
  • zwrotu, zamiany oraz sprzedaży nieruchomości;
  • grzywien szkolnych;
  • grzywien i odszkodowań z tytułu nie dotrzymania warunków umowy;
  • kosztów usuwania i przechowywania usuniętych z dróg pojazdów;
  • wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych;
  • opłaty za pobyt w DPS oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej;
  • mandatów Straży Miejskiej;
  • oraz innych nie wymienionych opłat stanowiących dochody Miasta Białystok. 

  Efekt załatwienia sprawy: pozytywnie lub negatywnie rozpatrzona sprawa.

 2. W Referacie Egzekucji Dochodów z Mienia Skarbu Państwa Departamentu Rachunkowości istnieje możliwość składania podań z prośbą o umorzenie w całości lub części zaległości, rozłożenia zaległości w całości lub części na raty lub odroczenia terminu zapłaty całości lub części zaległości z następujących tytułów:
  • opłata za wieczyste użytkowania gruntu, służebność drogi;
  • dzierżawa gruntu i budynków, czasowe zajęcie terenu;
  • przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności;
  • grzywien i odszkodowań z tytułu nie dotrzymania warunków umowy;
  • oraz innych nie wymienionych opłat stanowiących dochody Skarbu Państwa.
 3. W Referacie Egzekucji Dochodów Niepodatkowych Departamentu Rachunkowości istnieje możliwość składania podań z prośbą o umorzenie w całości lub części zaległości, rozłożenia zaległości w całości lub części na raty lub odroczenia terminu zapłaty całości lub części zaległości z następujących tytułów:
  • opłat dodatkowych za przejazd autobusami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu;
  • wydanych zezwoleń w formie decyzji lub umowy na zajęcie pasa drogowego;

  Efekt załatwienia sprawy: pozytywnie lub negatywnie rozpatrzona sprawa.

Termin składania dokumentów:

Zależny od indywidualnej potrzeby interesanta.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne
Osoby prawne

Czas realizacji

W przypadku złożenia wniosku wraz z protokołem o stanie majątkowym odpowiedź pisemną otrzymuje się nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek / Podanie
 • Protokół o stanie majątkowym
 • Dokumenty można złożyć:
  • listownie
  • osobiście
 • e- mail
 • ePUAP

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Podstawy prawne

 • Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Miejsce przyjmowania dokumentów

 • Departament Rachunkowości - Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
  15-950 Białystok ul. Słonimska 1

- sprawy dotyczące użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności gruntu Gminy, pobytu w Domu Pomocy Społecznej pok. 303

tel.: 85 869 6224

- sprawy dotyczące opłaty adiacenckiej, renty planistycznej pok. 303

tel.: 85 869 6785

- sprawy dotyczące kosztów przechowywania i usunięcie pojazdu, grzywny i kary osób
    prawnych i fizycznych pok. 307

tel.: 85 869 6774

- sprawy dotyczące, wystawiana faktur Vat pok. 307

tel.: 85 869 6096, 85 869 6840
email: drk@um.bialystok.pl

 • Departament Rachunkowości - Referat Egzekucji Dochodów z Mienia Skarbu Państwa
  15-950 Białystok ul. Słonimska 1

- sprawy dotyczące opłaty z tytuły użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia w prawo własności gruntu Skarbu Państwa pok. 305

tel.: 85 869 6203

- sprawy dotyczące opłat komunikacyjnych pok. 302

tel.: 85 869 6356

email: drk@um.bialystok.pl

 • Departament Rachunkowości - Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
  15-950 Białystok
  ul. Warszawska 21

- sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego pok. 306

tel.: 85 869 6773, 85 869 6718, 85 879 7378

- sprawy dotyczące jazdy bez biletu komunikacją miejską pok. 309

tel.: 85 879 7371, 85 869 6798
email: drk@um.bialystok.pl

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony