Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 6118 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 1221/23

W sprawie: w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr LXXI/978/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania "EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU"

Nr zarządzenia: 1221/23

Z dnia: 2023-12-01

Zarządzenie nr 1219/23

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 1219/23

Z dnia: 2023-11-30

Zarządzenie nr 1217/23

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2024 – 2026

Nr zarządzenia: 1217/23

Z dnia: 2023-11-29

Zarządzenie nr 1216/23

W sprawie: zmiany Aktu Powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku

Nr zarządzenia: 1216/23

Z dnia: 2023-11-29

Zarządzenie nr 1215/23

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerem 219/5.

Nr zarządzenia: 1215/23

Z dnia: 2023-11-29

Zarządzenie nr 1214/23

W sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2024

Nr zarządzenia: 1214/23

Z dnia: 2023-11-28

Zarządzenie nr 1213/23

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 1213/23

Z dnia: 2023-11-28

Zarządzenie nr 1212/23

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku w rejonie ul. Węgorzewskiej.

Nr zarządzenia: 1212/23

Z dnia: 2023-11-28

Zarządzenie nr 1211/23

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 1923/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 1211/23

Z dnia: 2023-11-28

Zarządzenie nr 1210/23

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2024 – 2026.

Nr zarządzenia: 1210/23

Z dnia: 2023-11-28

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: