Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 1238 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 1090/19

W sprawie: zmieniające zarządzenie nr 508/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z 08 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 1090/19

Z dnia: 2019-12-11

Zarządzenie nr 1089/19

W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Białystok nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o numerach 1614/2 i 1615/2, położonej w Białymstoku w obrębie 02 - Wysoki Stoczek

Nr zarządzenia: 1089/19

Z dnia: 2019-12-11

Zarządzenie nr 1088/19

W sprawie: udzielenia zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

Nr zarządzenia: 1088/19

Z dnia: 2019-12-11

Zarządzenie nr 1087/19

W sprawie: uchylenia zarządzenia w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielolokalowym w Białymstoku przy ul. Brukowej 26 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

Nr zarządzenia: 1087/19

Z dnia: 2019-12-11

Zarządzenie nr 1086/19

W sprawie: zmieniające zarządzenie nr 269/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 1086/19

Z dnia: 2019-12-11

Zarządzenie nr 1085/19

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2020 – 2022

Nr zarządzenia: 1085/19

Z dnia: 2019-12-11

Zarządzenie nr 1084/19

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 1014/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2020”

Nr zarządzenia: 1084/19

Z dnia: 2019-12-10

Zarządzenie nr 1083/19

W sprawie: zmieniające zarządzenie nr 2044/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z 27 lutego 2009 r. przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 1083/19

Z dnia: 2019-12-10

Zarządzenie nr 1082/19

W sprawie: zmiany Aktu Powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku

Nr zarządzenia: 1082/19

Z dnia: 2019-12-09

Zarządzenie nr 1081/19

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację niektórych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2020 – 2022

Nr zarządzenia: 1081/19

Z dnia: 2019-12-09

Feedback