Rejestracja pojazdu,czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu

Procedura

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej należy dołączyć:

  • wymagane przepisami zeskanowane dokumenty (patrz odpowiednia procedura) oraz zdjęcia tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową,
  • potwierdzenie elektronicznego dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowany dowód wpłaty tych opłat.

Po otrzymaniu pozytywnie zweryfikowanego wniosku, właściciel pojazdu będzie wezwany, do przekazania do tut. urzędu w wyznaczonym terminie oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych. Równocześnie zostanie wyznaczony termin zgłoszenia się w tut. urzędzie celem odbioru pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepki kontrolnej lub decyzji o wyrejestrowaniu.  
 
W przypadku rejestracji pojazdu organ rejestrujący wezwie następnie właściciela pojazdu do odbioru dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu. Dokumenty te będą wydane po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu pozwolenia czasowego i okazaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Uwaga! Na każdym etapie postępowania zamiast osobistego dostarczania dokumentów lub ich odbioru można je przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

W przypadku negatywnie zweryfikowanego wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom, lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, właściciel pojazdu zostanie poinformowany o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Powrót na początek strony