Zarządzenie nr 264/21

W sprawie
włączenia nowej karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków Miasta Białystok
Nr zarządzenia
264/21
Z dnia
2021-04-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.