Pomoc publiczna w odniesieniu do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz publicznoprawnym

POMOC PUBLICZNA W ODNIESIENIU DO NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM ORAZ PUBLICZNOPRAWNYM

 1. Miejsce składania dokumentów:

Departament Rachunkowości:

 • Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych, Słonimska 1
 • Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych, Warszawska 21
 1. Charakterystyka udzielanej pomocy:

Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i publicznoprawny, przypadające Gminie Białystok  mogą być udzielane w przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika oraz interesu jednostki. Udzielenie ulgi w spłacie powyższych należności może nastąpić na wniosek dłużnika po spełnieniu przesłanek wynikających z aktu prawnego będącego podstawą do ich stosowania oraz  po spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 1. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy publicznej:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, mogą ubiegać się o pomoc w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych, w ramach pomocy de minimis zgodnej z warunkami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 1. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019. 869 ze zm.)
 • Uchwała nr. LIII/687/10 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 22 marca 2010r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok
  i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 71, poz. 1093, Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 250, poz. 3055, Nr 318 poz. 4245 z 2011 r., poz. 3988 z 2013 r., poz. 2959 z 2019 r.)
 1. Formy pomocy:

  • Umorzenie w całości lub w części wierzytelności
  • Rozłożenie płatności w całości lub części wierzytelności na raty
  • Odroczenie terminu zapłaty całości lub części wierzytelności
 2. Dokumenty do pobrania:

Przedsiębiorcy, osoby prawne ubiegające się o udzielenie pomocy de minimis zobowiązani są do wypełnienia oraz dostarczenia następujących dokumentów:

 • Wniosek o udzielenie pomocy z programu pomocy w ramach zasady de minimis wraz z instrukcją do wypełnienia tabeli w części D wniosku
  załącznik nr 1
  podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de  minimis  (Dz.U. 2010. 53. 311 ze zm.)
 • Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
  2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej bądź korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którym Departament Rachunkowości - Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych udzielił pomocy publicznej, sporządzany jest za rok poprzedni, w terminie do dnia 31 maja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony