Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

USTAWA

z dnia 25 lutego 2016 r.

o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(Dz. U. z dnia 15 marca 2016 r.)

 

Art. 25.

 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Białegostoku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 1. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

  Od wydanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku bądź osobę przez niego upoważnioną decyzji administracyjnej odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 1. Wnioskodawcy w sprawach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przysługuje skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Białegostoku lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.

  Do skarg rozpatrywanych w sprawach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że:         

  a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

  b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego prosimy wysyłać na adres: informacjapubliczna@um.bialystok.pl


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego)

Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku
Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
telefon 85 879 79 79
e-mail: bbi@um.bialystok.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu załatwienia wniosku. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Odbiorcy danych:

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Pozyskane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane tj. co najmniej 5 lat oraz czas określony przez Archiwum Państwowe po dokonaniu przez nie ekspertyzy.

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.