Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018 r. str. 2) – (w skrócie „RODO”).

- zarządzenie Nr 973/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w celu załatwienia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego)

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018 r. str. 2) – (w skrócie „RODO”), Prezydent Miasta Białegostoku informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych,  z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych administratora lub mailowo na adres e-mail: bbi@um.bialystok.pl, telefonicznie tel. 85 879 79 79.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przekazanie informacji publicznej, a w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, niepodanie danych uniemożliwi wydanie decyzji odmownej i spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: