Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Pojęcie informacji sektora publicznego

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1449 ze zm).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

Ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wprowadza ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych (np. tajemnica skarbowa, radcowska, medyczna);
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, z prawa własności przemysłowej, które przysługują innemu podmiotowi niż podmiot zobowiązany.

Zakres ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

 • udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy składać:

1) w formie elektronicznej:

     - na adres poczty elektronicznej informacjapubliczna@um.bialystok.pl,

     - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

 2) w formie pisemnej: 

     - listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

     – bezpośrednio poprzez złożenie wniosku w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek, czyli Prezydent Miasta Białegostoku;
 • imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 • adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, ePUAP); 
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kseropokopii na papierze, płyty DVD, pliku elektronicznego), a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (np. e-mailem, ePUAP, listownie).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 Zachęcamy do korzystania ze wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zamieszczonego przez Urząd Miejski w Białymstoku (wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego).

 Termin na rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Szczegółowe warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Prezydenta Miasta Białegostoku zostały określone w Zarządzeniu Nr 575/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionej przez Prezydenta Miasta Białegostoku (na stronie BIP, na innej oficjalnej stronie Miasta lub na wniosek) wymaga zachowania następujących warunków:

1)  informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Prezydent Miasta Białegostoku;

2)  należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;

3)  pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;

4) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania – oznaczania podobnego.

 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest bezpłatne

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Urząd Miejski w Białymstoku może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji

Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje w drodze decyzji. 

Odmowa wyrażenia zgody następuje w przypadku gdy:

 • prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (np. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych, np. tajemnicę skarbową, radcowską, medyczną, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy);
 • tworzenie informacji sektora publicznego, ich przetwarzanie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia przez Urząd nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie i prawo sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Prezydent Miasta Białegostoku w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Od wydanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku bądź osobę przez niego upoważnioną decyzji administracyjnej odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie – stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w celu załatwienia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego)

 Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018 r. str. 2) – (w skrócie „RODO”), Prezydent Miasta Białegostoku informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych administratora lub mailowo na adres e-mail: bbi@um.bialystok.pl, telefonicznie tel. 85 879 79 79.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku
  w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:                                                                                                                                                 
 • dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.

       7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

       8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przekazanie informacji publicznej, a w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, niepodanie danych uniemożliwi wydanie decyzji odmownej i spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

       9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

   Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1449 ze zm).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018 r. str. 2) – (w skrócie „RODO”).

  Feedback

  Formularz zgłaszania uwag.

  Podaj wynik działania matematycznego: