Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Pojęcie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oznacza wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego będącą w posiadaniu Urzędu, rozumianą jako każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

 

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przysługuje każdemu i dotyczy informacji sektora publicznego:

 1. udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w portalu danych,
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 392).


Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, udostępnionej na BIP, innej oficjalnej stronie internetowej Miasta, portalu danych, a także informacji, która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku, wymaga zachowania następujących warunków:

 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Prezydent Miasta Białegostoku,
 • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,
 • pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana,
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania – oznaczania podobnego.

 

Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Prezydenta ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny
z obowiązującym prawem. Prezydent ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona na BIP, innej oficjalnej stronie internetowej Miasta, portalu danych, a także takiej która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.


Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się do Urzędu w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

 

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

 

Wniosek wnosi się:

1) w formie elektronicznej:

     - na adres poczty elektronicznej informacjapubliczna@um.bialystok.pl,

     - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

2) w formie pisemnej:

     - listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

     – bezpośrednio poprzez złożenie wniosku w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.

 

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 


Środki odwoławcze

W przypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

 

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 i 803) z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018 r. str. 2) – (w skrócie „RODO”).

- zarządzenie Nr 973/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w celu załatwienia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego)

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018 r. str. 2) – (w skrócie „RODO”), Prezydent Miasta Białegostoku informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych,  z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych administratora lub mailowo na adres e-mail: bbi@um.bialystok.pl, telefonicznie tel. 85 879 79 79.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przekazanie informacji publicznej, a w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, niepodanie danych uniemożliwi wydanie decyzji odmownej i spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony