XXXVII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 marca 2021 r.

Tytuł
XXXVII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 marca 2021 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Informacja w sprawie trybu obradowania:
W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej Przewodniczący Rady Miasta zarządził obradowanie wyłącznie w trybie zdalnym XXXVII sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 29 marca 2021 r.  

 

XXXVII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 29 marca 2021 r. - w zwiazku z decyzja Przewodniczącego Rady o zmianie trybu obradowania Ogłoszenie nie obiwiązuje

 • Porządek obrad XXXVII sesja RMB _29 marca 2021 r. (do odczytu) (DOC, 70 KB)

 • Zarządzenie Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 25 marca 2021 roku (PDF, 267,85 KB)

 • Druk Nr 506 (do odczytu) (PDF, 442,52 KB)

  projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2021 roku

 • Druk Nr 507 (do odczytu) (PDF, 195,58 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta.

 • Druk Nr 508 (do odczytu) (PDF, 205,36 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnym

 • Druk Nr 509 ( do odczytu) (PDF, 202,66 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Białymstoku, nadania jej statutu oraz nadania statutów placówkom opiekuńczowychowawczym prowadzonym przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 510 (do odczytu) (PDF, 224,06 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości

 • Druk Nr 511 (do odczytu) (PDF, 858,96 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Pułkowej kategorii drogi gminnej

 • Druk Nr 512 (do odczytu) (PDF, 220,78 KB)

  projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 513 (do odczytu) (PDF, 476,1 KB)

  projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku w rejonie ulic Oskara Sosnowskiego i Kard. Stefana Wyszyńskiego

 • Druk Nr 514 ( do odczytu) (PDF, 195,61 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

 • Druk Nr 515 ( do odczytu) (PDF, 780,86 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 29 - Bagnówka

 • Druk Nr 516 (do odczytu) (PDF, 563,15 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 – Zawady

 • Druk Nr 517 (do odczytu) (PDF, 362,85 KB)

  projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych na lata 2021-2025

 • Druk Nr 518 (do odczytu) (PDF, 391,89 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

 • Druk Nr 519 (do odczytu) (PDF, 421,28 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku

 • Druk Nr 520 (do odczytu) (PDF, 484,33 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • Druk Nr 521 (do odczytu) (PDF, 197,86 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021

 • Druk Nr 522 (do odczytu) (PDF, 1,54 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 13 - Skorupy

 • Druk Nr 523 (do odczytu) (PDF, 485,73 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bacieczki i Starosielce w Białymstoku w rejonie ulic Alei Jana Pawła II i Elewatorskiej

 • Druk Nr 524 (do odczytu) (PDF, 880,74 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III

 • Druk Nr 526 ( do odczytu) (PDF, 217,09 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. Łąkowej oraz Jana III Sobieskiego

 • Druk Nr 527 (do odczytu) (PDF, 209,46 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • Druk Nr 528 (do odczytu) (PDF, 386,67 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji

 • Druk Nr 529 (do odczytu) (PDF, 2,1 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

 • Druk Nr 530 (do odczytu) (PDF, 546,9 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

 • Druk Nr 531 (do odczytu) (PDF, 1,17 MB)

  projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Projekt Stanowiska w sprawie budowy odcinka Białystok - Augustów według parametrów drogi ekspresowej. (DOCX, 12,77 KB)

 • Projekt Stanowiska_ w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DOCX, 13,68 KB)

 • Projekt Stanowiska_ w obronie dobrego imienia Ojca Św. Jana Pawła II (PDF, 388,42 KB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: