XXXII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 23 listopada 2020 r.

Tytuł
XXXII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 23 listopada 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXXII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 23 listopada 2020 r.

 • Porządek obrad XXXII sesja RMB - 23 listopada 2020 r. (DOC, 63 KB)

 • Ogloszenie o warunkach odbywania sesji 23 listopada 2020 (PDF, 60,45 KB)

 • Druk Nr 444 (do oczytu) (PDF, 250,04 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 445 (do odczytu) (PDF, 240,61 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Druk Nr 446 (do odczytu ) (PDF, 337,68 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert

 • Druk Nr 447 (do odczytu) (PDF, 700,68 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025

 • Druk Nr 448 (do odczytu) (PDF, 373,59 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania”.

 • Druk Nr 449 (do odczytu) (PDF, 804,09 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku w rejonie ulic Bitwy Białostockiej i Kombatantów

 • Druk Nr 450 (do odczytu) (PDF, 214,62 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

 • Druk Nr 451 (do odczytu) (PDF, 763,89 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”

 • Druk Nr 452 (do odczytu) (PDF, 511,4 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok.

 • Druk Nr 453 (do odczytu) (PDF, 584,46 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Aneksu nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020"

 • Druk Nr 454 (do odczytu) (PDF, 2,86 MB)

  w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023

 • Druk Nr 455 (do odczytu) (PDF, 220,33 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

 • Druk Nr 456 (do odczytu) (PDF, 3,69 MB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024”

 • Druk Nr 457 ( do odczytu) (PDF, 391,79 KB)

  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/360/2000 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Białegostoku

 • Druk Nr 458 ( do odczytu) (PDF, 782,45 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy alejce, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 14 – Mickiewicza

 • Druk Nr 459 ( do odczytu) (PDF, 1,44 MB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej) - etap I

 • Druk Nr 460 ( do odczytu) (PDF, 635,28 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

 • Druk Nr 461 ( do odczytu) (PDF, 2,57 MB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

 • Druk Nr 462 ( do odczytu) (PDF, 642,87 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

 • Projekt Stanowiska Rady Miasta Białegostoku (do odczytu) (DOCX, 15,66 KB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: