XXV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 maja 2020 r.

Tytuł
XXV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 maja 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXV sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 25 maja 2020 r. Obrady odbędą się w trybie zdalnym. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00.

W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

 • Porządek obrad XXV sesji RMB w dniu 25 maja 2020 r. (do odczytu) (DOC, 52,5 KB)

 • Druk Nr 345 (do odczytu) (PDF, 316,74 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarza komunalnego przy ul. Władysława Wysockiego 63 w Białymstoku administrowanego przez samorządowy zakład budżetowy Cmentarz Miejski w Białymstoku

 • Druk Nr 346 (do odczytu) (PDF, 212,18 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020

 • Druk Nr 347 (do odczytu) (PDF, 238,59 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • Druk Nr 348 (do odczytu) (PDF, 906,41 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Świętojańskiej i Akademickiej

 • Druk Nr 349 (do odczytu) (PDF, 660,74 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku w rejonie ulic Ogrodniczki i Gromadzkiej.

 • Druk Nr 350 (do odczytu) (PDF, 632,71 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku w rejonie ulic Marczukowskiej i Stromej

 • Druk Nr 351 (do odczytu) (PDF, 441,24 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 13 - Skorupy Na

 • Druk Nr 352 (do odczytu) (PDF, 206,78 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku

 • Druk Nr 353 (do odczytu) (PDF, 217,1 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w celu realizacji projektu zintegrowanego „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane” w ramach RPO WP 2014-2020

 • Druk Nr 354 (do odczytu) (PDF, 2,33 MB)

  projekt uchwały w sprawie upamiętnienia prof. Władysława Bartoszewskiego w formie pomnika wraz z tablicą memoratywną, na osiedlu Centrum w Białymstoku.

 • Druk Nr 355 (do odczytu) (PDF, 2,17 MB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

 • Druk Nr 356 (do odczytu) (PDF, 601,28 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

 • Druk Nr 357 (do odczytu) (PDF, 221,28 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce

 • Druk Nr 358 ( do odczytu) (PDF, 213,26 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

 • Druk Nr 359 (do odczytu) (PDF, 198,75 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

 • Druk Nr 360 ( do odczytu ) (PDF, 211,4 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za dziecko w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • Druk Nr 361 (do odczytu) (PDF, 252,29 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: