XVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 9 grudnia 2019 r.

Tytuł
XVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 9 grudnia 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XVIII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekty uchwał zawarte w drukach nr 268, 269, 270, 271 zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

 • Porządek obrad XVIII sesja RMB _ 9 grudnia 2019 r. ( do odczytu) (DOC, 62,5 KB)

 • Druk Nr 237 (do odczytu) (PDF, 3 MB)

  projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

 • Druk Nr 238 (do odczytu) (PDF, 584,78 KB)

  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

 • Druk Nr 244 (do odczytu) (PDF, 445,63 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej

 • Druk Nr 245 (do odczytu) (PDF, 186,08 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

 • Druk Nr 246 (do odczytu) (PDF, 1,02 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej na osiedlu nr 10 - Wygoda

 • Druk Nr 248 (do odczytu) (PDF, 841,6 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne

 • Druk Nr 249 (do odczytu) (PDF, 181,33 KB)

  projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Druk nr 250 (do odczytu) (PDF, 243,78 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Druk Nr 251 (do odczytu) (PDF, 562,02 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia części Rynku Kościuszki kategorii drogi powiatowej

 • Druk Nr 252 (do odczytu) (PDF, 496,52 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia części Placu Jana Pawła II kategorii drogi gminnej

 • Druk Nr 253 (do odczytu) (PDF, 519,74 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 254 (do odczytu) (PDF, 1,19 MB)

  projekt uchwaływ sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • Druk Nr 255 (do odczytu) (PDF, 290,12 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania statutu „Schronisku dla Zwierząt” w Białymstoku

 • Druk Nr 256 (do odczytu) (PDF, 267,06 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

 • Druk nr 260 (do odczytu) (PDF, 313,48 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

 • Druk Nr 261 (do odczytu) (PDF, 577,99 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Białymstoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

 • Druk Nr 262 (do odczytu) (PDF, 359,24 KB)

  projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

 • Druk Nr 263 (do odczytu) (PDF, 254,6 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 • Druk Nr 264 (do odczytu) (PDF, 182,79 KB)

  projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta Białegostoku

 • Druk Nr 265 (do odczytu) (PDF, 669,16 KB)

  projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Druk Nr 266 (do odczytu) (PDF, 183,15 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • Druk nr 267 (do odczytu) (PDF, 200,49 KB)

  projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego

 • Druk Nr 268 ( do odczytu) (PDF, 273,21 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert

 • Druk Nr 269 ( do odczytu) (PDF, 2,1 MB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Druk Nr 270 (do odczytu) (PDF, 639,44 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

 • Druk Nr 271 (do odczytu) (PDF, 384,33 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

 • projekt Stanowiska Rady Miasta (PDF, 531,49 KB)

 • Druk nr 272 ( do odczytu) (PDF, 174,59 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.