XLIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 lutego 2022 r.

Tytuł
XLIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 lutego 2022 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

XLIX sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał. Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 28 lutego 2022r.

 

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek obrad XLIX sesja RMB - 28 lutego 2022 r. (do odczytu) (DOC, 66 KB)

 • Ogloszenie o warunkach odbywania sesji w dniu 28 lutego 2022 r. (PDF, 60,44 KB)

 • Druk Nr 688 (do odczytu) (PDF, 6,58 MB)

  projekt uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Kawaleryjskie i Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic Witolda Sławińskiego i Kawaleryjskiej

 • Druk Nr 689 (do odczytu) (PDF, 378,53 KB)

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Białystok w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

 • Druk Nr 690 ( do odczytu) (PDF, 573,06 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Częstochowskiej i Tadeusza Mazowieckiego

 • Druk Nr 691 (do odczytu) (PDF, 241,79 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny części nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15.

 • Druk Nr 692 ( do odczytu) (PDF, 236,8 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego ,,LECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

 • Druk Nr 693 (do odczytu) (PDF, 239,48 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowo - Produkcyjnemu ,,LECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok obejmujących sprawy targowisk i hal targowych w zakresie Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku

 • Druk Nr 694 ( do odczytu) (PDF, 242,05 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny części nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Białymstoku przy ul. Mazowieckiej 31/1.

 • Druk Nr 695 (do odczytu) (PDF, 359,8 KB)

  projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2022 roku

 • Druk Nr 696 (do odczytu) (PDF, 2,55 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

 • Druk Nr 697 (do odczytu) (PDF, 614,74 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022 – 2040

 • Druk Nr 698 (do odczytu) (PDF, 3,53 MB)

  projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Druk Nr 699 (do odczytu) (PDF, 287,7 KB)

  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.S. na działalność Prezydenta Miasta Białegostoku jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie, aktualizację i udostępnianie zbioru danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej

 • Druk Nr 700 ( do odczytu) (PDF, 740,77 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku w rejonie ulic K. Ciołkowskiego i Dywizjonu 303

 • Druk Nr 701 (do odczytu) (PDF, 1,26 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • Druk Nr 702 (do odczytu) (PDF, 277,45 KB)

  w sprawie sposobu rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej

 • Druk Nr 703 (do odczytu) (PDF, 279,59 KB)

  projekt uchwały w sprawie sposobu rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej

 • Druk Nr 704 (do odczytu) (PDF, 281,02 KB)

  projekt uchwały w sprawie sposobu rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej

 • Druk Nr 705 (do odczytu) (PDF, 244,83 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, nadania jej statutu oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Miasto Białystok.

 • Projekt odpowiedzi na petycję (do odczytu) (DOCX, 12,18 KB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: