XII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 18 czerwca 2019 r.

Tytuł
XII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 18 czerwca 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 11.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku (druk nr 160)  - zobacz

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekty uchwał zawrate w drukach nr 176 i 177 zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

 • Porządek obrad XII sesja RMB - 18 czerwca 2019 r. (DOC, 68 KB)

 • Druk Nr 140 (PDF, 173,6 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 • Druk Nr 141 (PDF, 381,46 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku

 • Druk Nr 142 (PDF, 1,7 MB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 • Druk Nr 143 (PDF, 186,73 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych

 • Druk Nr 144 (PDF, 179,36 KB)

  projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku poprzez zmianę jego siedziby

 • Druk Nr 145 (PDF, 176,81 KB)

  projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 5 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5

 • Druk Nr 146 (PDF, 382,18 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 4 w Białymstoku i włączenie go do Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • Druk Nr 147 (PDF, 494,21 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 148 (PDF, 439,09 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Białegostoku, od dnia 1 września 2019 roku

 • Druk Nr 149 (PDF, 243,63 KB)

  projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego

 • Druk Nr 150 (PDF, 1,34 MB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Konstantego Ciołkowskiego kategorii drogi gminnej.

 • Druk Nr 151 (PDF, 699,11 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Konstantego Ciołkowskiego kategorii drogi powiatowej

 • Druk Nr 152 (PDF, 774,91 KB)

  projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Gen. Stanisława Maczka do kategorii dróg gminnych

 • Druk Nr 153 (PDF, 203,03 KB)

  projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

 • Druk Nr 154 (PDF, 410,12 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum

 • Druk Nr 155 (PDF, 663,24 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej na osiedlu nr 15 - Dojlidy

 • Druk Nr 156 (PDF, 25,38 MB)

  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2018 rok i pokrycia straty za 2018 rok

 • Druk Nr 157 (PDF, 428,21 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

 • Druk Nr 158 (PDF, 177,05 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku"

 • Druk Nr 159 (PDF, 457,65 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Aneksu nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020"

 • Druk Nr 161 (PDF, 183,3 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019

 • Druk Nr 162 (PDF, 196,39 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Białegostoku wotum zaufania

 • Druk Nr 163 (PDF, 212,11 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników

 • Druk Nr 164 (PDF, 196,47 KB)

  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2018 rok

 • Druk Nr 165 (PDF, 111,21 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 166 (PDF, 359,5 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 167 (PDF, 321,16 KB)

  w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek projekt uchwały budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 • Druk Nr 168 (PDF, 181,82 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 8 w Białymstoku

 • Druk Nr 169 (PDF, 1,33 MB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 170 (PDF, 188,27 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 171 (PDF, 314,91 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przyznawanego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

 • Druk Nr 172 (PDF, 556,53 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Świętego Rocha kategorii drogi powiatowej

 • Druk Nr 173 (PDF, 477,63 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 • Druk Nr 174 (PDF, 221,21 KB)

  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. R. J. na Prezydenta Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 175 (PDF, 182,5 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Miasta Białegostoku za lata 2019, 2020 oraz 2021

 • Projekt odpowiedzi na Petycję z dnia 8 marca 2019 r. (PDF, 50,16 KB)

 • Druk Nr 176 (PDF, 1,76 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Druk Nr 177 (PDF, 546,15 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

 • Raport o Stanie Miasta za 2018 rok (PDF, 7,37 MB)

Feedback