Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 6 grudnia 2019 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 6 grudnia 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali 10 UM ul.Słonimska 1.

Proponowany porządek obrad:
 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Białymstoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli.
 referent: Dyrektor Departamentu Skarbu pani Hanna Stankiewicz

 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta Białegostoku.
 referuje: Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej pani Ewa Kułakowska

 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok.

 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019-2036.

 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok.

 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego  uprawnionych.

 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

referuje: Skarbnik Miasta pani Stanisława Kozłowska

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.