LX Sesja Rady Miasta Białystok w dniu 26 września 2022 r.

Tytuł
LX Sesja Rady Miasta Białystok w dniu 26 września 2022 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LX sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku ul. Słoneczna 1, oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

 

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek obrad LX sesji RMB - 26 września 2022 r. (do odczytu) (DOC, 82,5 KB)

 • Druk Nr 798 (do odczytu) (PDF, 622,95 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Druk Nr 799 (do odczytu) (PDF, 268,7 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

 • Druk Nr 800 (do odczytu) (PDF, 238,46 KB)

  w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

 • Druk Nr 801 (do odczytu) (PDF, 1,05 MB)

  w sprawie budowy pomnika Romana Dmowskiego na terenie Placu Niepodległości im. Romana Dmowskiego w Białymstoku

 • Druk Nr 802 (do odczytu) (PDF, 407,43 KB)

  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

 • Druk Nr 803 (do odczytu) (PDF, 367,42 KB)

  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 804 (do odczytu) (PDF, 600,86 KB)

  w sprawie zmiany nazwy części ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli: nr 1 – Centrum oraz nr 4 – Bojary oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i praw jazdy z powodu zmiany adresów

 • Druk Nr 805 (do odczytu) (PDF, 2,98 MB)

  / zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic na terenie obrębu ewidencyjnego Zawady oraz w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 – Zawady

 • Druk Nr 806 (do odczytu) (PDF, 1,63 MB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne

 • Druk Nr 807 (do odczytu) (PDF, 1,93 MB)

 • Druk Nr 808 (do odczytu) (PDF, 480,15 KB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 29 – Bagnówka

 • Druk Nr 809 (do odczytu) (PDF, 318,4 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 • Druk Nr 810 (do odczytu) (PDF, 320,61 KB)

  w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2022 roku

 • Druk Nr 811 (do odczytu) (PDF, 243,75 KB)

  w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody

 • Druk Nr 812 (do odczytu) (PDF, 233,53 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

 • Druk Nr 813 (do odczytu) (PDF, 240,32 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Białystok

 • Druk Nr 814 (do odczytu) (PDF, 456,98 KB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulicy Gen. W. Andersa

 • Druk Nr 815 (do odczytu) (PDF, 7,36 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku w rejonie ulic Bitwy Białostockiej i Kombatantów

 • Druk Nr 816 (do odczytu) (PDF, 234,79 KB)

  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Miasta Białegostoku za lata 2022, 2023 oraz 2024

 • Druk Nr 817 (do odczytu) (PDF, 230,75 KB)

  w sprawie ustalenia treści zmiany statutu Muzeum Pamięci Sybiru w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Druk Nr 818 (do odczytu) (PDF, 316,9 KB)

  w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez "Cmentarz Miejski" w Białymstoku

 • Druk nr 819 (do odczytu) (PDF, 1,71 MB)

  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego

 • Druk Nr 820 (do odczytu) (PDF, 259,56 KB)

  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia płatności, rozkładania na raty i odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • Druk Nr 821 (do odczytu) (PDF, 1,48 MB)

  w sprawie przyjęcia "Aneksu nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku"

 • Druk Nr 822 (do odczytu) (PDF, 266,39 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, położonych w Białymstoku

 • Druk Nr 823 (do odczytu) (PDF, 2,13 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu

 • Druk Nr 824 (do odczytu) (PDF, 284,61 KB)

  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.G. na działalność Prezydenta Miasta Białegostoku

 • Projekt stanowiska dot. globalnego kryzysu klimatycznego (skan) (PDF, 238,2 KB)

 • Projekt stanowiska (40. rocznica powołania samorządu Radców Prawnych) (skan) (PDF, 452,18 KB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: