Dokończenie XVIII sesji Rady Miasta Białystok w dniu 20 grudnia 2019 r.

Tytuł
Dokończenie XVIII sesji Rady Miasta Białystok w dniu 20 grudnia 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Dokończenie XVIII sesji Rady Miasta Białystok odbędzie się 20 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz.9.00. Wznowienie sesji nastąpi w punkcie 20 porządku obrad. W załączeniu projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

 

 • Druk Nr 261 ( do odczytu) (PDF, 577,99 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Białymstoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

 • Druk Nr 244 (do odczytu) (PDF, 445,63 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej

 • Druk Nr 262 (do odczytu) (PDF, 359,24 KB)

  projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

 • Druk Nr 265 (do odczytu) (PDF, 669,16 KB)

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Druk Nr 249 (do odczytu) (PDF, 181,33 KB)

  projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Druk Nr 263 (do odczytu) (PDF, 254,6 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnośc

 • Druk Nr 264 (do odczytu) (PDF, 182,79 KB)

  projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta Białegostoku

 • Druk nr 250 (do odczytu) (PDF, 243,78 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Druk Nr 254 (do odczytu) (PDF, 1,19 MB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • Druk Nr 271 (do odczytu) (PDF, 384,33 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

 • Druk nr 267 (do odczytu) (PDF, 200,49 KB)

  projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.