Informacje o wywieszonym wykazie nr 8/2020

Tytuł
Informacje o wywieszonym wykazie nr 8/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 8/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku w obrębie 21 - Dojlidy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 762/68 o pow. 0,1315 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 06.02.2020 r. do dnia 27.02.2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.