Informacja o wywieszonym wykazie nr 7/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 7/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 7/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku w obrębie 21 - Dojlidy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 762/66 o pow. 0,0704 ha i 762/69 o pow. 0,1361 ha (łączna pow. 0,2065 ha) przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 06.02.2020 r. do dnia 27.02.2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.