Informacja o wywieszonym wykazie nr 4/2022

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 4/2022
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 4/2022 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. płk. Cz. Hake w obrębie 22 - Krywlany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/32 o pow. 2,9172 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 07.01.2022 r. do dnia 28.01.2022 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: