Warunki udziału w głosowaniu

Poniżej zamieszczone zostały informacje PKW o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski.

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Wyszukiwarka lokali wyborczych

Wnioski złożone przed pierwszym głosowaniem dotyczą również ponownego głosowania.

Kontakt w sprawie wyborów:

Informacja pod numerem INFOLINII: 85 879 79 79

e-mail: dom@um.bialystok.pl

 

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala Obsługi Interesantów pokój 19, parte

Wybory - usługi online

 

Dopisz się do spisu wyborców

Osoby zamieszkujące pod innym adresem niż adres stałego zameldowania oraz osoby nie posiadające zameldowania aby zagłosować w miejscu pobytu powinny złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Opis procedury. Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 7 lipca 2020 r.

Wniosek (niżej załączniki) można złożyć:

 • osobiście lub poprzez inną osobę
 • elektronicznie gov.pl formularz Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku 15-085 Białystok ul. Branickiego 3/5 (decyduje data wpływu do urzędu)
 • wrzucając wniosek do urny podawczej wystawionej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku Słonimska 1

Głosowanie korespondencyjne.

Opis procedury.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (niżej załączniki) można złożyć:

 • elektronicznie gov.pl formularz Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego
 • osobiście lub poprzez inną osobę
 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku 15-085 Białystok ul. Branickiego 3/5 (decyduje data wpływu do urzędu)
 • wrzucając zgłoszenie do urny podawczej wystawionej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku Słonimska 1

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego osób podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych można zgłosić:

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Nie ma możliwości wysyłania zaświadczenia pocztą lub elektronicznie. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę. O terminie odbioru wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 10 lipca 2020 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (niżej załączniki) można złożyć:

 • osobiście lub poprzez upoważnioną osobę
 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku 15-085 Białystok ul. Branickiego 3/5
 • wrzucając wniosek do urny podawczej wystawionej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku Słonimska 1
 • elektronicznie jako wypełniony załącznik podpisany cyfrowo poprzez formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Z uwagi na stan epidemii zachęcamy do skorzystania z głosowania korespondencyjnego. Sporządzenie aktu wiąże się z bezpośrednim kontaktem wnioskodawcy z pracownikiem urzędu w miejscu zamieszkania. Jest możliwość sporządzenia aktu pełnomocnictwa w siedzibie urzędu.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 3 lipca 2020 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz ze zgodą na przyjęcie pełnomocnictwa (niżej załączniki) można złożyć:

 • osobiście lub poprzez inną osobę
 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku 15-950 Białystok ul. Słonimska 1
 • wrzucając wniosek do urny podawczej wystawionej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku Słonimska 1
 • elektronicznie jako wypełniony załącznik podpisany cyfrowo poprzez formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Udostępnienie spisu wyborców

Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 Wniosek (niżej załączniki) można złożyć:

 • osobiście lub poprzez upoważnioną osobę
 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku 15-085 Białystok ul. Branickiego 3/5
 • wrzucając wniosek do urny podawczej wystawionej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku Słonimska 1
 • elektronicznie jako wypełniony załącznik podpisany cyfrowo poprzez formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: