Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Miasto Białystok.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Białystok, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
 2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 5 grudnia 2017 r.

Nazwa rejestru

Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Referat Kultury

ul. Słonimska 8
pok. 203
tel.: 85 879 7357
Sposób udostępniania
 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.