Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców

W postępowaniu kontrolnym podejmuje się kolejno następujące czynności:

  • pisemnie zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;
  • doręczenie upoważnienia do kontroli przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej;
  • przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli;
  • sporządzenie protokołu kontroli;
  • postępowanie pokontrolne (np. wystapienie pokontrolne, wydanie zaleceń pokontrolnych, postepowanie administracyjne w sprawie cofnięcia uprawnień).