Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Nagłówki i etykiety:
    • Na stronie mogą występować nagłówki o nieprawidłowej długości.
  2. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-11. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundacja Integracja w Warszawie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Turowski, adres poczty elektronicznej aturowski@cui.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6241.

Informację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się z Anną Dobrowolską-Cylwik, adres poczty elektronicznej acylwik@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6573.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Marzena Andrzejewska. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: mandrzejewska@um.bialystok.pl lub pod numerem telefonu: 85 869 6553.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 1

Budynek złożony z trzech części: „A”, „B” i „C”. Dostęp do części głównej („A”)-poprzez schody, a dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach przez pochylnię z drzwiami automatycznymi przy portierni obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu dla osób z niepełnosprawnościami korytarzem parteru. Dostęp do korytarzy i pokoi biurowych na wyższych kondygnacjach –windami osobowymi. Dostęp do części „B” (sala konferencyjna, sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami)-podjazdem dla wózków i szerokimi drzwiami przy wjeździe na posesję i chodniku od strony ul. Ogrodowej. Dostęp do części „C” (Sala Obsługi Interesanta) poprzez wejście główne do budynku A i platformą schodową na półpiętro (poziom parteru cz. ”C”).

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Branickiego 3/5

Wejście główne dla interesantów schodami od ulicy Branickiego, wejście dla osób z niepełnosprawnościami drzwiami z poziomu parkingu z tyłu obiektu. Dostęp do pokoi biurowych – korytarzami poszczególnych kondygnacji. Dostęp do poszczególnych kondygnacji-windą osobową. Na każdej kondygnacji sanitariaty dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami. Udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących: listwy kontrastowe na stopniach schodów. Sala obsługi mieszkańców wyposażona w pętle indukcyjną.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Składowa 11

Dostęp do budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, pochylnia przy głównym wejściu, drzwi automatyczne. Dostęp do pokoi biurowych i pomieszczeń kasowych na parterze obiektu - z korytarza

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Bema 60/1

Dostęp do budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Białówny 11

Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski znajdują się na II piętrze budynku. Dostęp do budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach –windą osobową z parkingu na tyłach obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na II piętrze – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 16

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 18

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Waryńskiego 32A

Dostęp do budynku dla interesantów i osób na wózkach – od strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Zamenhofa 5c

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony parkingu, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitariatu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Bitwy Białostockiej 2/2

Obiekt składa się z dwóch budynków. Dostęp do budynku Biura Rzeczy Znalezionych dla interesantów przez główne wejście poprzedzone schodami – brak podjazdu i pochylni. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Do drugiego budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami – brak podjazdu i pochylni. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Legionowa 7

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno z nich jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się z tyłu budynku. Dostęp do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze możliwy jest dzięki podjazdowi na schodach. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego w budynku ul. Warszawska 21

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami, które posiadają podjazd od strony ul. Słonimskiej. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 38

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami bez podjazdu. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 3

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone stopniem bez podjazdu. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 6

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kilińskiego. Dostęp do budynku poprzez drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, możliwe do otworzenia przez osobę z niepełnosprawnością przy pomocy drugiej osoby. Dostęp do sali ślubów dla osób z niepełnosprawnościami korytarzem parteru, wewnątrz sala posiada różnicę poziomów. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Kamienna 17

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami posiadającymi pochylnię nie spełniającą standardów dostępności. Dostęp do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Miejski i sanitariatu dla osób z niepełnosprawnościami korytarzem parteru. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 2/2

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi wejście poprzedzone stopniem, a następnie schody bez podjazdu/pochylni prowadzą do pomieszczeń biurowych znajdujących się na wyższych kondygnacjach. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Św. Rocha 3

Liczba wejść - 2. Wejście główne od ul. Krakowskiej, schody przed wejściem, podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście od ul. św. Rocha, stopień przed wejściem, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Winda przed wejściem: brak
Uwagi do schodów/podjazdu/windy: podjazd łamany, złożony z dwóch części
Liczba i opis pomieszczeń: budynek ma 4 kondygnacje, które są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
W piwnicy znajduje się biblioteka, sala do zajęć ruchowych i hol, gdzie mogą odbywać się szkolenia i prezentacje.
Na pierwszym piętrze znajduje się hol wystawowy, duża sala konferencyjna i kilka sal szkoleniowych oraz kuchnia.
Na drugim piętrze również znajduje się hol wystawowy oraz sale szkoleniowe, a także kącik malucha.
W piwnicy oraz na drugim piętrze znajduje się kilka pokoi konsultacji.
Na parterze znajdziemy recepcję oraz pokoje osób odpowiedzialnych za właściwą pracę i organizację Centrum.
Na każde z pięter wchodzi się przez drzwi z domykaczem prosto z klatki schodowej. Drzwi prowadzące na piętra jaki i bezpośrednio do sal umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenia są bardzo przestronne.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdej z 4 kondygnacji.
Toaleta z przewijakiem na pierwszym piętrze.
Udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących: listwy kontrastowe na stopniach schodów, tabliczki z zapisem w języku Braille’a na poręczach schodów, kontrastowe tabliczki informacyjne na drzwiach z zapisem w języku Braille’a.
Dojazd i komunikacja: Komunikacja miejska: Przystanek na ul. Lipowej, przystanek nr 211 "Plac Niepodległości/Kościół św. Rocha". Odległość przystanku od obiektu: 140 m. Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 7, 10, N1. Jedno przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową.
Komunikacja miejska: Przystanek na ul. Lipowej , przystanek nr 221 "Lipowa, św. Rocha". Odległość przystanku od obiektu 200 m. Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 10, N1
Komunikacja specjalna: Bus (przewóz osób z niepełnosprawnością) - tel. 85 744 34 04
Parkowanie: Ilość miejsc parkingowych ogólnodostępnych: ok. 30, ilość miejsc parkingowych oznaczonych dla osób z niepełnosprawnością: 2
Odległość parkingu od obiektu: parking ogólnodostępny znajduje się na ul. Krakowskiej, parking pod budynkiem znajduje się za szlabanem, tam też znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Brak utrudnień w dostępie. Parking w strefie płatnego parkowania bezpłatny dla osób z niepełnosprawnością, które posiadają kartę parkingową.
W Centrum Aktywności Społecznej istnieje możliwość skorzystania z drukarki Braille'a.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza języka migowego.

Zapewniona jest komunikacja z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.