Zarządzenie nr 551/20

W sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2020 r., w okresie od 1 lipca do 31 grudnia.
Nr zarządzenia
551/20
Z dnia
2020-06-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.