Zarządzenie nr 255/21

W sprawie
włączenia nowej karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków Miasta Białystok
Nr zarządzenia
255/21
Z dnia
2021-04-12

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.