ENEA CIEPŁO SPÓŁKA Z O.O. (poprzednio MPEC Sp. z o.o.)

Firma

Enea Ciepło spółka z o.o. (poprzednio Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.)

15-062 Białystok ul. Warszawska 27

KRS 0000121456

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności
 • produkcja i dystrybucja energii cieplnej (pary wodnej i gorącej wody) wytwarzanej we własnych źródłach i zakupionej w EC
 • utrzymanie sieci i węzłów cieplnych oraz innych urządzeń ciepłowniczych niezbędnych do produkcji i dystrybucji energii cieplnej
 • remonty i konserwacje urządzeń ciepłowniczych
 • wytwarzanie energii elektrycznej
 • handel energią elektryczną
Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

 • Wiktor Dulewicz - Prezes Zarządu
 • Andrzej Wysocki - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
 • Monika Walicka - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci

 • Bartłomiej Gaiński

Sposób reprezentacji

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

 • Joanicjusz Nazarko
 • Jerzy Paweł Mager
 • Anna Dygus
 • Jadwiga Boraczewska
 • Piotr Koczorowski
 • Józef Mozolewski

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

ENEA Wytwarzanie Spółka z o.o. 91,14 % udziałów (1.315.753 udziałów o wartości nominalnej 65.787.650,00 zł)

Gmina Białystok - 8,73 % udziałów spółki (126.083 udziałów o wartości nominalnej 6.304.150,00 zł)

pozostali - 0,13 % udziałów spółki (1.822 udziałów o wartości nominalnej 91.100,00 zł)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 29.11.2017 roku:

 • kapitał podstawowy: 72.182.900  zł

Feedback

wynik operacji: 11*10