Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Firma

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

KRS 0000031037

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności

Wykonywanie zadań własnych Miasta Białegostoku w zakresie transportu zbiorowego

Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

  • Dariusz Ciszewski - prezes

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci

  • Maciej Pawlukiewicz

Sposób reprezentacji

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

  • Marek Andrzej Zaremba - Przewodniczący
  • Adam Józef Anastaziuk - Wiceprzewodniczący
  • Edyta Onufryjuk-Lacek - Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (40.177 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)
Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 31.12.2016 r.:

  • kapitał zakładowy        20.088.500,00 zł
  • kapitał zapasowy              0,00 zł

Feedback

wynik operacji: 5*4