Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Nazwa rejestru

Archiwum USC

Rejestr prowadzi

Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Branickiego 9
archiwum - 85 869 6469, 85 869 6470, 85 869 6471

Sposób udostępniania

100 letnie księgi aktów stanu cywilnego - udostępnianie danych z ksiąg stanu cywilnego reguluje art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego / Dz.U.z 2004r. Nr 161 poz.1688 z pózn. zmianami /który, stanowi, że odpisy z ksiąg i zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego, ust. 2 art.83 zezwala na wydanie odpisów i zaświadczeń innym osobom niż wymienione w ust. 1, które wykażą interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób. Zgodnie z art. 25 powołanej wyżej ustawy prawo o aktach stanu cywilnego księgi stanu cywilnego za zezwoleniem kierownika USC można udostępnić upoważnionym przedstawicielom organów państwowych i oraz instytucji naukowych w celu przeglądania.

Akta zbiorowe stanowiące podstawę sporządzenia aktów stanu cywilnego - udostępnianie danych reguluje § 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów / Dz.U z 1998r. Nr 136 poz. 884 z pózn. zmianami/ , który stanowi, że z akt zbiorowych wydaje się zaświadczenie, odpis, lub potwierdzoną kserokopię dokumentów znajdujących się w tych aktach na żądanie sądu, prokuratora, albo na wniosek osoby, która wykaże interes prawny,

Teczki spraw załatwianych w ciągu roku kalendarzowego oraz ostatecznie załatwionych, prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych /Dz. U. z 1999r. Nr 112 poz. 1319 z pózn. zmianami/ zawierające sprawy zmiany imion i nazwisk, ustalenia brzmienia i pisowni imion i nazwisk, repatriacji, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, jubileuszy 50 lecia pożycia małżeńskiego - przeglądanie akt sprawy następuje na żądanie strony zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.Dz.U z 2000 Nr 98 poz. 1071 z pózn.zmianami/.

Feedback

wynik operacji: 10*7