Niepe艂nosprawni w urz臋dach

Sprawy do za艂atwienia

Urz膮d Miejski w Bia艂ymstoku

ul. S艂onimska 1 pok贸j 406, 501, 506

Prezydent Miasta Bia艂egostoku
Tadeusz Truskolaski
Pok贸j 406
tel.: 85 869 6002

Adam Poli艅ski
Pok贸j 506
tel.: 85 869 6005

Rafa艂 Rudnicki
Pok贸j 506
tel.: 85 869 6005

Zbigniew Nikitorowicz
Pok贸j 501
tel.: 85 869 6008

Przemys艂aw Tuchli艅ski
Pok贸j 401
tel.: 85 869 6961

Herb Miasta Bia艂ystok
Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosk贸w w ka偶dy wtorek.
Aby um贸wi膰 spotkanie nale偶y skontaktowa膰 si臋 z sekretariatem.

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033


migam@um.bialystok.pl

Zarz膮d Dr贸g Miejskich

ul. Sk艂adowa 11, pok贸j 205

tel.: 85 869 6700


Zarz膮d Bia艂ostockiej Komunikacji Miejskiej

ul. Sk艂adowa 11, pok贸j 108

tel.: 85 869 6980

Autobus komunikacji miejskiej
 • realizacja zada艅 w zakresie utrzymania i ochrony dr贸g oraz 艣cie偶ek rowerowych
 • realizacja zada艅 zwi膮zanych z wydawaniem zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego, w tym na wykonywanie rob贸t drogowych,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z o艣wietleniem ulic i plac贸w Miasta,
 • organizowanie miejskiego transportu zbiorowego,
 • Przygotowywanie za艂o偶e艅 polityki cen przewoz贸w w miejskim transporcie zbiorowym
 • przeprowadzanie kontroli posiadania dokument贸w przewozu (bilet贸w) i dokument贸w uprawniaj膮cych do przejazd贸w bezp艂atnych lub ulgowych,
 • organizacja parkowania pojazd贸w na drogach publicznych, w tym prowadzenie spraw zwi膮zanych z p艂atnym parkowaniem oraz 艣ci膮ganiem op艂at za brak kart postojowych,

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Departament Spraw Spo艂ecznych

ul. Bema 60/1, pok贸j 10

tel.: 85 869 6550

Logo symbolizuj膮ce niepe艂nosprawno艣膰
 • pozyskiwanie 艣rodk贸w z Unii Europejskiej na kszta艂cenie, podnoszenie kwalifikacji os贸b bezrobotnych oraz na tworzenie nowych miejsc pracy
 • wsp贸艂dzia艂anie z organami administracji rz膮dowej, innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego, zwi膮zkami zawodowymi oraz organizacjami pozarz膮dowymi w zakresie przeciwdzia艂ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
 • wsp贸艂praca z Miejskim O艣rodkiem Pomocy Rodzinie
 • analizowanie stanu zdrowotnego ludno艣ci i ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej,
 • organizowanie i nadzorowanie dzia艂a艅 w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki,
 • organizowanie i koordynowanie dzia艂a艅 w zakresie profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w zwi膮zanych z uzale偶nieniami, a w szczeg贸lno艣ci z alkoholizmem i narkomani膮.
 • analizowanie stanu zdrowotnego ludno艣ci i ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej,

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Departament Obs艂ugi Mieszka艅c贸w

ul. Branickiego 3/5, pok贸j 312

tel.: 85 869 6530

Dowody osobiste
 • prowadzenie ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych ze sprzeda偶膮 na terenie Miasta napoj贸w alkoholowych,
 • wydawanie uprawnie艅 do kierowania pojazdami,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazd贸w z ruchu,
 • prowadzenie spraw dotycz膮cych zameldowania i wymeldowania,
 • prowadzenia rejestru wyborc贸w i sporz膮dzania spis贸w wyborc贸w;
 • prowadzenie spraw dot. dowod贸w osobistych.

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Urz膮d Stanu Cywilnego

ul. Branickiego 3/5, pok贸j 108

tel.: 85 869 6466

Figurki pary m艂odej.jpg
 • rejestracja urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w;
 • przyjmowanie zg艂osze艅 o urodzeniu si臋 dziecka do protok贸艂u i przekazywanie w艂a艣ciwemu organowi;
 • wydawanie za艣wiadcze艅 do zawierania ma艂偶e艅stw wyznaniowych w ko艣cio艂ach i zwi膮zkach wyznaniowych;
 • wydawanie za艣wiadcze艅 o zdolno艣ci prawnej obywatela polskiego do zawarcia ma艂偶e艅stwa za granic膮;
 • organizowanie uroczysto艣ci jubileuszowych;
 • orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej, zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a tak偶e ustalanie pisowni imion i nazwisk;
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z repatriacj膮.

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Bitwy Bia艂ostockiej 2/2, pok贸j 08

tel.: 85 869 6400

Departament Ochrony 艢rodowiska

ul. Bitwy Bia艂ostockiej 2/2, pok贸j 200

tel.: 85 869 6408

Ziemia trzymana w d艂oniach.jpg
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z gospodark膮 odpadami;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza oraz ochrony przed ha艂asem;
 • urz膮dzanie teren贸w zielonych i ochrona zieleni w mie艣cie, w tym przygotowywanie projekt贸w zezwole艅 na wyci臋cia, przesadzenia drzew i krzew贸w;
 • prowadzenie rejestru zwierz膮t egzotycznych przetrzymywanych na terenie Miasta;
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z utrzymaniem pomnik贸w i tablic pami膮tkowych, piel臋gnacj膮 miejsc pami臋ci narodowej oraz utrzymaniem cmentarzy wojennych i miejsc strace艅
 • przygotowywanie projekt贸w decyzji na sprowadzanie zw艂ok i szcz膮tk贸w ludzkich z obcych pa艅stw;
 • realizacja zada艅 zwi膮zanych z dekoracj膮 Miasta z okazji 艣wi膮t i rocznic ko艣cielnych, pa艅stwowych i miejskich;
 • utrzymywanie porz膮dku i czysto艣ci na terenach gminnych w tym tak偶e w pasach drogowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej;
 • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji sprz臋tu p艂ywaj膮cego s艂u偶膮cego do po艂owu ryb i wydawania kart w臋dkarskich.

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Departament Geodezji

ul. S艂onimska 2/2, pok贸j 106

tel.: 85 869 6300

Rysunek przedstawiajacy geodet臋
 • prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru Miasta,
 • zak艂adanie i prowadzenie ewidencji grunt贸w i budynk贸w oraz gleboznawczej klasyfikacji grunt贸w,
 • zak艂adanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z nazewnictwem ulic i plac贸w oraz nadawaniem numer贸w porz膮dkowych nieruchomo艣ciom,
 • wydawaniem za艣wiadcze艅 o sta偶u pracy w gospodarstwie rolnym i posiadaniu gospodarstwa rolnego

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Departament Urbanistyki

ul. Bia艂贸wny 11, pok贸j 201

tel.: 85 869 6603

Plany
 • realizacja oraz koordynowanie dzia艂a艅 zwi膮zanych ze sporz膮dzeniem zmian studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta;
 • opracowywanie projekt贸w plan贸w miejscowych oraz ich zmian;
 • wydawanie wypis贸w i wyrys贸w ze studium i plan贸w miejscowych;
 • wydawanie opinii urbanistyczno- architektonicznych do przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych;
 • podejmowanie dzia艂a艅 w zakresie rewitalizacji
 • wsp贸艂dzia艂anie ze stowarzyszeniami i organizacjami architekt贸w i urbanist贸w oraz z uczelniami wy偶szymi w zakresie polityki przestrzennej Miasta;
 • opracowywanie za艂o偶e艅 polityki przestrzennej zwi膮zanej z ochron膮 dziedzictwa kulturowego i zabytk贸w oraz d贸br kultury wsp贸艂czesnej;
 • wykonywanie dzia艂a艅 zwi膮zanych z kszta艂towaniem 艂adu i estetyki przestrzeni publicznej Miasta.

Departament Architektury

ul. S艂onimska 1, pok贸j 809

tel.: 85 869 6039

Budynek
 • prowadzenie post臋powa艅 i przygotowywanie projekt贸w decyzji w sprawach projekt贸w budowlanych i pozwole艅 na budow臋 lub rozbi贸rki obiekt贸w budowlanych;
 • przyjmowanie zg艂osze艅 budowy, przebudowy, rozbi贸rki i wykonania rob贸t budowlanych dla kt贸rych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow臋;
 • przygotowywanie, na wniosek inwestor贸w, projekt贸w decyzji rozstrzygaj膮cych o niezb臋dno艣ci wej艣cia na s膮siedni膮 nieruchomo艣膰 w zwi膮zku z planowan膮 inwestycj膮;
 • przygotowywanie wniosk贸w do w艂a艣ciwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o podj臋cie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do usuni臋cia bezpo艣redniego zagro偶enia 偶ycia lub zdrowia, zwi膮zanego z budow膮, utrzymaniem lub rozbi贸rk膮 obiekt贸w budowlanych;
 • przygotowywanie za艣wiadcze艅 stwierdzaj膮cych samodzielno艣膰 lokalu oraz za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych rok wybudowania, powierzchni臋 u偶ytkow膮 i wyposa偶enie techniczne budynku

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Departament Finans贸w Miasta

ul. S艂onimska 1, pok贸j 208

tel.: 85 869 6151

Finanse.jpg
 • planowanie i realizacja bud偶etu Miasta
 • nadz贸r nad gospodark膮 finansow膮 jednostek organizacyjnych powi膮zanych z bud偶etem Miasta;
 • wsp贸艂dzia艂anie z jednostkami organizacyjnymi Urz臋du i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przygotowywaniu wniosk贸w o kredyty i po偶yczki
 • wsp贸艂praca z miejskimi jednostkami bud偶etowymi zarz膮dzaj膮cymi projektami i wykonuj膮cymi funkcj臋 dysponenta 艣rodk贸w w post臋powaniach zwi膮zanych z pozyskiwaniem, wydatkowaniem i rozliczaniem 艣rodk贸w finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych instytucji mi臋dzynarodowych

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Departament Kultury, Promocji i Sportu

ul. S艂onimska 8, pok贸j 203

tel. 85 869 6366

Sport i kultura
 • opracowywanie za艂o偶e艅 programowych rozwoju i upowszechniania kultury na terenie Miasta,
 • wspieranie i promocja tw贸rczo艣ci artystycznej, edukacji kulturalnej oraz dzia艂a艅 i inicjatyw kulturalnych, w tym wsp贸艂praca z artystami w zakresie realizacji nowych obiekt贸w w przestrzeni miejskiej, odtwarzania i konserwacji obiekt贸w historycznych,
 • opracowywanie plan贸w i strategii w sferze promocji Miasta i turystyki w Mie艣cie Bia艂ystok oraz koordynacja dzia艂a艅 w tym zakresie,
 • prowadzenie Punkt贸w Informacji Turystycznej,
 • podejmowanie dzia艂a艅 w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z planowaniem wydatk贸w bud偶etowych i dotowaniem zada艅 publicznych realizowanych przez organizacje pozarz膮dowe i inne podmioty w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ich kontrola,
 • realizacja zada艅 Miasta w zakresie ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami, w tym opracowywanie, realizacja i koordynacja gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Bia艂egostoku,
 • wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie ochrony zabytk贸w,

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7, pok贸j 105

tel.: 85 869 6330

Ksi膮偶ki
 • planowanie i przedk艂adanie propozycji dotycz膮cych sieci przedszkoli, szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w i szk贸艂 ponadgimnazjalnych oraz ustalanie obwod贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w,
 • podejmowanie dzia艂a艅 w zakresie zabezpieczania dzieciom i m艂odzie偶y prawid艂owych warunk贸w zdrowotnych oraz nauki w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z przyznawaniem stypendi贸w, nagr贸d i wyr贸偶nie艅 uczniom, studentom i nauczycielom,

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Departament Skarbu

ul. S艂onimska 1, pok贸j 709

tel.: 85 869 6072

 • komunalizacja nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa,
 • sprzeda偶 lub oddawanie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Miasta w u偶ytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie, dzier偶aw臋, najem lub u偶yczenie
 • gospodarowanie nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa,
 • przekszta艂canie prawa u偶ytkowania wieczystego przys艂uguj膮cego osobom fizycznym w prawo w艂asno艣ci,
 • nabywanie i zamiany nieruchomo艣ci,
 • aktualizacja warto艣ci grunt贸w oraz ustalania op艂at za u偶ytkowanie wieczyste, u偶ytkowanie i trwa艂y zarz膮d,
 • ustalanie op艂at adiacenckich,
 • wyw艂aszczanie i zwrot nieruchomo艣ci,
 • ustalanie wysoko艣ci odszkodowania b膮d藕 op艂at z tytu艂u wzrostu warto艣ci nieruchomo艣ci zwi膮zanych ze zmian膮 plan贸w miejscowych,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z obj臋ciem spadk贸w przez Miasto,
 • gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami u偶ytkowymi,
 • nadz贸r nad funkcjonowaniem Zarz膮du Mienia Komunalnego,

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsument贸w

ul. Lipowa 16

tel.: 85 869 7520

Waga, w tle tomy ksi膮偶ek.jpg
 • zapewnienie konsumentom bezp艂atnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interes贸w
 • wytaczanie pow贸dztw an rzecz konsument贸w oraz wst臋powanie, za ich zgod膮, do tocz膮cego si臋 post臋powania w sprawach o ochron臋 interes贸w konsument贸w,
 • wyst臋powanie do przedsi臋biorc贸w w sprawach ochrony praw i interes贸w konsument贸w,

Osoba do kontaktu
Agnieszka Rogowska 艢led藕

tel.: 85 869 6377
tel.kom.: 506 639 888
fax: 85 869 6033

migam@um.bialystok.pl