Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Nazwa Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Adres 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71
Dane kontakowe

tel.: 534 653 001

tel./fax: +48 85 733 39 55

www.bpnt.bialystok.pl
bpnt@bpnt.bialystok.pl

Dyrektor \ kierownik zakładu  Anna Daszuta-Zalewska
Dodatkowy opis

Jednostka rozpoczęła działalność 1 lipca 2011 r. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to wyodrębniona jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, powołana na mocy Uchwały nr XI/78/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo – Technologiczny oraz nadania Statutu (Dz.U. Woj. Podl. Nr 136, poz. 1575), zmienionej Uchwałą Nr LX/683/14 Rady Miasta Białystok z dnia 26 maja 2014 r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2208).

BPN-T powstał, aby wspierać rozwój lokalnych innowacyjnych firm i kształtować postawy przedsiębiorcze u studentów, absolwentów oraz pracowników nauki. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, dostępie do wiedzy oraz globalnym kontaktom, BPN-T wspiera rozwój przedsięwzięć opartych na nowoczesnych technologiach i pomaga w pozyskaniu inwestorów.

Zadania \ Cele
 1. zapewnienie korzystnych warunków do powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną;
 2. zapewnienie warunków do świadczenia usług badawczo-rozwojowych;
 3. działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji wiedzy w przedsiębiorstwach;
 4. inkubowanie nowopowstających firm technologicznych i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych;
 5. rozwój gospodarki opartej na wiedzy m.in. poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem;
 6. kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej;
 7. współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych;
 8. promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości;
 9. działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii;
 10. zarządzanie budynkami BPN-T poprzez wynajem lokali dla firm i instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu;
 11. obsługa techniczna i administracyjna obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przedsięwzięć innowacyjnych;
 12. pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 2+2