Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zasady dostępu do informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej lub na wniosek w przypadku informacji publicznych nieudostępnionych w BIP.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego prosimy wysyłać na adres: informacjapubliczna@um.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 3-3